Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

26.4.2018

Okénko do naší školičky v MŠ LESKOVCI NAD MORAVICÍ

 

V měsíci březnu jsme se s dětmi zapojili do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2018“ – velké poděkování patří tatínkovi panu Michalovi Sedláčkovi, který nám pomohl děti motivovat nejen povídáním o práci hasičů, ale i exkurzí v hasičské zbrojnici. Hasičská zbrojnice se dětem velmi líbila. Mohli jsme si sednout do hasičského auta a prohlédnout si věci, které hasiči ke své práci potřebují. Na závěr jsme se rozloučili krátkým puštěním sirény na hasičském autě – panečku, to byl ale rachot, až jsme si museli uši schovat.

Myslím si, že se obrázky dětem velmi povedly.  Co říkáte ???

 

Velmi úspěšná byla také dubnová  akce na téma:  ,,Den bezpečnosti na silnici“ se kterou nám pomohla maminka paní Jana Pallová, která si pro děti připravila krásné povídání o tom,  jak se mají děti chovat nejen na silnici. Povídání bylo doprovázeno obrázky, co všechno se může stát při porušení bezpečnosti. Dětem se akce velmi líbila a na závěr dostaly malou odměnu.

 

                                                                          Za kolektiv MŠ Šárka Páleníková

 

 

24.4.2018

Barevný týden

V únoru letošního roku proběhl v MŠ Razová Barevný týden. Děti si na každý den vymyslely jednu barvu, která pro daný den v jejich představách dominovala.

Děti hned ráno v dané barvě oblečeny do MŠ dorazily. Od rána jsme vybranou barvou kreslili, malovali, modelovali, vymýšleli  barevné  příběhy.  Na výstavku v šatně děti umístily během dne hračky, které barvě odpovídaly. Po příchodu zákonných zástupců  se  se  svými zážitky, dojmy a  novými  znalostmi nadšeně svěřovaly.

S velkou radostí a chutí jsme se o barvách a jejich odstínech učili zpívat, rozvíjet fantazii, vnímat pocity s barvami spojené.

Celá akce měla pozitivní průběh, děti uvolnily představivost, plně zapojily svoji kreativitu a upevnily si své zkušenost z vnímání okolního světa, ve vztahu k vlastní rodině, přírodě a vlastní třídě ve školce.

Pro velký úspěch u dětí budeme v budoucnu tyto aktivity opakovat.

 

Výtvarná dílna obou tříd

Dne 14. 3. 2018 děti z Razové vyrazily ranním autobusem do třídy v Leskovci nad Moravicí. Společné cestování bylo pro děti velkým zážitkem. Děti své nadšení při jízdě projevovaly nadšeným švitořením.

Dílnu  pro  všechny děti připravily paní učitelky Páleníková a Janáčková.

Zaměstnání děti zahájily společnými hrami, při nichž mezi nimi opadl počáteční ostych. Pro naše děti  byly  hračky,  hry a  prostředí  třídy v Leskovci nad Moravicí zajímavé a lákavé.

Pedagogické  pracovnice  při  tom  připravily  jednotlivá  tematická  centra, zaměřená na velikonoční období tak, aby byly uspokojeny potřeby dětí všech věkových kategorií.

„Maláčci“ i „velčáci“ s nadšením tvořili, malovali, lepili a natírali. Při tvorbě se vzájemně seznamovali, pomáhali si, navozovali kontakty mezi sebou, ale i s učitelkami z vedlejší třídy.

Čas rychle uplynul, výsledky tvorby byly úžasné.

Vzhledem k úspěšnosti se pedagogické pracovnice dohodly, že dětem podobnou akci připraví na oplátku ve třídě v Razové.

Kniha – přítel člověka

Dne 22. března proběhlo v knihovně  ZŠ v odpoledních hodinách vzájemné setkání dětí MŠ a ZŠ Razová.

Toto setkání nám pomohla uskutečnit paní Skácelová, která již druhým rokem aktivně v knihovně pomáhá.

Cílem nás pedagogických pracovníků bylo pozvat i zákonné zástupce všech dětí, abychom podpořili v jednotlivých rodinách kladný vztah ke knihám, jejich čtení, předčítání a rozhovorech o literatuře s dětmi.

Paní Skácelová akci uvedla a děti motivovala tak, že se do programu všechny aktivně zapojily.

Setkání se zúčastnil i pan ředitel ZŠ, který svými vstupy podpořil dobré klima akce.

Dětem se v knihovně líbilo. Věříme, že příští setkání proběhne s vyšší účastí zákonných zástupců a že i v rodinách bude práce s knihami hojnější.

Z vlastní práce s dětmi můžeme konstatovat, že vztah dětí ke knihám, zájem o ně i vlastní zacházení s knihami se těmito akcemi zlepšuje.

Stanislava Talčíková

 

23.4.2018

Středisko volného času Bruntál pořádalo dne 4. 4. 2018 pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ zábavné soutěže.

Naši žáci museli zvládnout 10 úkolů na různě rozmístěných stanovištích co nejrychleji. Úkoly byly zaměřeny na rychlost, postřeh, tvořivost, spolupráci, přemýšlivost apod. Největší problém našim reprezentantům dělala Morseova abeceda. Tady jsme se opravdu zasekli a nabrali největší časovou ztrátu.

Nakonec jsme vše úspěšně zvládli a skončili v polovině startovního pole 12 družstev. Domů jsme si odvezli sladké odměny a bojovou náladu do dalších soutěží.

 

18.4.2018

Velikonoční tvoření

„Mně se tu tak líbí, že bych tu byla nejradši od rána do večera!“

Takovou pochvalu od jedné z mladších žákyň si jistě rádi vyslechli pedagogičtí pracovníci Střediska volného času v Bruntále, kteří si pro nás na úterý 27. března připravili dílny velikonočního tvoření.

Zde se žáci naší školy spolu s mladšími kamarády ze školky na zhruba dvě a půl hodiny proměnili ve zručné umělce, pod jejichž rukama se z papíru, polystyrenu, sádry, špejlí a barev rodili nádherní zajíčci, slepičky, kraslice a kytičky. Čas během zajímavé činnosti ubíhal jako voda a nadšení malých výtvarníků vydrželo až do konce.

Domů si pak odváželi nejen tyto skvělé výrobky k velikonoční výzdobě svých domovů, ale také pocit, že dovedou něco krásného vytvořit a mohou tak být na sebe hrdí. Vždyť radost z umělecké práce je jednou z věcí, které se podílejí na formování osobnosti, a vlastně i z těch, které dělají člověka člověkem.

Naše upřímné poděkování, tak krásně a spontánně vyjádřené větou uvedenou v úvodu, patří vedení a zaměstnancům SVČ Bruntál, kteří byli dětem skvělými a trpělivými učiteli a průvodci.

A už teď se těšíme na některou z jejich dalších akcí pořádaných pro děti.

Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Razová

 

 

13.4.2018

Dne 11.4.2018 proběhlo v Základní škole a Mateřské škole Razová,  příspěvková organizace, přijímací řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.
Níže zveřejňujeme seznam přijatých dětí. Seznam je zveřejněn po dobu 15 dní i v dolní části budovy školy.
Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace,  792 01  Razová 353

IČO 750 265 54                                                                                       tel: +420 554 765 010

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Č.j. ZS38/2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 

 – Základní škola pro školní rok 2018/2019

ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelem školy Mgr. Jiřím Chmelíkem, rozhodla v souladu s §46, § 165 odst. 2 a §183 odst. 2 písmena zákona č. 561/2004 Sb. – o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace těmto zájemcům:  

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2018/2019

                       Uchazeč Výsledek řízení
ZŠ-10 Přijat
ZŠ-11 Přijat
ZŠ-12 Přijat
ZŠ-13 Přijat
ZŠ-16 Přijat
ZŠ-18 Přijat

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává

prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Datum zveřejnění:       12.4.2018

Mgr. Jiří Chmelík v.r.

ředitel ZŠ a MŠ Razová

 

12.4.2018

 

…nemusí se vždy jednat o průšvih.

     Držet v ruce policejní zbraň? Sedět v jejich autě? Vyzkoušet si „náramky“? No, řekněte sami, komu se to poštěstí – a ještě navíc v době vyučování?

    V úterý 20. 3. nás navštívil pan praporčík Pelikán z bruntálského oddělení Policie ČR, a za asistence svého kolegy nám během prezentace na dataprojektoru vysvětloval, co se smí a co ne. Dozvěděli jsme se něco o trestní odpovědnosti, o různých druzích přestupků a trestných činů, a také o tom, jaké metody mají policisté na zjištění ovlivnění alkoholem nebo drogami u řidičů, případně jiných osob.

    Nejen mnohé chlapce, ale také děvčata zajímalo, co dělat pro to, aby se v budoucnu i oni mohli stát těmi, kterých poslání je pomáhat a chránit. Pan policista odpovídal trpělivě na všechny dotazy zvídavých dětí – a že jich bylo!

     Nakonec se naši žáci uvolili propustit vzácnou návštěvu jen s tím, že ji doprovodí až k policejnímu vozidlu. A když dostali možnost podívat se, jak to vypadá uvnitř, nadšení nebralo mezí.

    Děkujeme tímto Policii ČR a jmenovitě praporčíku Pelikánovi za tyto bezmála dvě hodiny, během kterých se děti nejenom pobavily, ale hlavně poučily.

    A jestliže T. G. Masaryk kdysi prohlásil, že dobrá škola šetří státu peníze za vězeňství, pak v případě školní besedy s policisty to nejspíš platí dvojnásob.